Autorola.com.tr sitesinde iş fırsatları

Ne yazık ki şu anda boş pozisyon yok.

Uluslararası boş pozisyonlara bak:

Genel başvuru


Otomotiv alanında tecrübesi olan veya otomotiv sektöründe kariyer yapmak isteyen hevesli kişilerle her zaman iletişime geçmeyi isteriz. Eğer sonuç odaklı çalışıyorsanız ve hızla değişen bir ortamda zorlukları aşabileceğinizi düşünüyorsanız sizinle görüşmek isteriz.

Bir iş ilanına başvuruyla ilgili olsun veya olmasın, CV'nizi aşağıdaki adrese gönderebilirsiniz:

Autorola Türkiye

Giz 2000 Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:7 Kat:7
34398 Maslak/İstanbul

Veya e-posta gönderebilirsiniz: ik@autorola.com.tr

AYDINLATMA METNİ

Biz, “Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No: 7 Kat: 7 Maslak/İstanbul” adresinde yer alan Autorola Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti Anonim Şirketi (“Autorola Türkiye”) olarak, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize halel gelmeden, hukuka uygun şekilde topladığımızı ve işlediğimizi bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

İş ilişkimizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sizden aldığımız ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durum gibi kimlik belgesinde yer alan tüm kişisel verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla adres, telefon numarası, e-posta adresinizi içeren iletişim bilgilerini sizden talep etmekte ve işlemekteyiz.

Görsel Veri

Şirket güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik kamera kayıtlarında ve CVlerinizde yer alması halinde fotoğraflarınızda yer alan görsel verilerinizi elde etmekte ve işlemekteyiz.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Bize verdiğiniz özgeçmişleriniz içerisinde belirtmiş olduğunuz dernek/vakıf üyelikleri, engellilik durumu gibi özel nitelikli kişisel verileriniz ve şartların gerçekleşmesi halinde fotoğraf gibi özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Eğitim Verisi

İşe alım süreci kapsamında değerlendirme yapabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan eğitim gördüğünüz okullar, yabancı dil bilginiz, iletişim teknolojileri bilginiz, katıldığınız seminer ve kurslar gibi eğitim verilerinizi işlemekteyiz.

İstihdam Verisi

İşe alım sürecinin yürütülmesi amacıyla özgeçmişinizde yer alan önceki işyerleriniz ve pozisyonlarınızı içeren istihdam verilerinizi işlemekteyiz.

Referans Kişi Verisi

İş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla özgeçmiş bilgilerinizde gösterdiğiniz referans kişi verileri işlenmektedir. Referans olarak gösterdiğiniz kişileri bilgilendirdiğinizden emin olun.

Diğer Veriler

İşe başlama zamanınızı ve eğitimlerinizi organize edebilmek adına askerlik durumunuzu talep etmekte ve işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

 • Bize çalışmak için başvurduğunuzda sizinle iş ilişkisi kurup kurmayacağımızın değerlendirilmesi için bize doğrudan e-posta yoluyla veya çeşitli kariyer portalları aracılığıyla ilettiğiniz özgeçmişlerinizde yer alan verileriniz çalıştığımız insan kaynakları firması tarafından bize iletilen özgeçmişlerinizi sözleşmenin kurulabilmesi amacı kapsamında topluyoruz.
 • Yine iş başvurularınızın değerlendirilmesi için varsa gösterdiğiniz referans kişiler ile görüşmelerimiz ile bize iletilen kişisel verilerinizi işe uygun olup olmadığınızı değerlendirmeye yönelik meşru menfaatimiz doğrultusunda topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?
Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir.

 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi ve kayda alınması
 • İş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması
 • İstihdam edilecek çalışan adayının duruma göre şirketimizde görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti
 • Çalışan adayları hakkında talepleri doğrultusunda referans alınması
 • Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmesi halinde sağlığınızın işe uygunluğunun tespiti
 • Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmemesi durumunda, ileride adayın uygun bir pozisyon için görüşmeye çağrılması
 • Çalışan adayının uygun bulunması durumunda işe başlama zamanının ve eğitimlerinin organize edilmesi


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VEYA YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • Talep gelmesi durumunda verileriniz hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında mahkemelere ve hukuka uygun talep ve kararlar çerçevesinde istenirse kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.
 • Bir ihtilaf olması halinde kişisel verileriniz savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir
 • Kişisel verileriniz referans gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle paylaşılmaktadır.
 • İş başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli olduğu hallerde kişisel verileriniz iştiraki olduğumuz Danimarka’da yer alan Autorola A/S şirketinin ilgili yetkilileri ile paylaşılmaktadır.
 • Başvurduğunuz pozisyona kabul edilmeniz halinde Şirket içinde kullanılan sistem kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirmeleri, e-posta adresi ataması gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ad, soy ad ve pozisyonunuza ilişkin bilgileriniz Danimarka’da yer alan Autorola A/S ile onay işlemi için paylaşılmaktadır.
 • Autorola Türkiye olarak kullandığımız bir takım elektronik sistemlere ait sunucuların yurtdışında yer alması nedeniyle kişisel verileriniz söz konusu sistemlere kaydedilmekle yurtdışına aktarılmaktadır.

HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.


Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No: 0105058410300018
İletişim için Veri Sahibi Formu: Link eklenecek: İletişim için Veri Sahibi Formu:
Autorola Motorlu Araç Açık Arttırma Ticareti Anonim Şirketi
Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No: 7 Kat: 7 Maslak/İstanbul 34805 İstanbul, Türkiye

AUTOROLA TÜRKİYE ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ

Biz, “Eski Büyükdere Caddesi Giz 2000 Plaza No: 7 Kat: 7 Maslak/İstanbul” adresinde yer alan Autorola Motorlu Araçlar Açık Arttırma Ticareti Anonim Şirketi (“Autorola Türkiye”) olarak, kişisel verilerinizi işlediğimiz bazı durumlara ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık.
Bu metin, “Autorola Türkiye Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu sebeple Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamamanız konusunda sizi uyarmak isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 • İş başvurunuzun değerlendirilmesi için gerekli olduğu hallerde kişisel verileriniz iştiraki olduğumuz Danimarka’da yer alan Autorola A/S şirketinin ilgili yetkilileri ile paylaşılmaktadır.
 • Başvurduğunuz pozisyona kabul edilmeniz halinde Şirket içinde kullanılan sistem kullanıcı tanımlamaları ve yetkilendirmeleri, e-posta adresi ataması gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla ad, soy ad ve pozisyonunuza ilişkin bilgileriniz Danimarka’da yer alan Autorola A/S ile onay işlemi için paylaşılmaktadır.
 • Autorola Türkiye olarak kullandığımız bir takım elektronik sistemlere ait sunucuların yurtdışında yer alması nedeniyle kişisel verileriniz söz konusu sistemlere kaydedilmekle yurtdışına aktarılmaktadır.


Link eklenecek: AUTOROLA TÜRKİYE ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA METNİ'ni indirmek için